Livros buscados em particular

 

Autor: przez X. Jana Maiora S. J.

Título: Wielkie zwierciadło przykładow, więcey niźli z osmiudziesiąt Pisarzów, pobożnością, nauką y starowiecznoscią przezacnych: także z rozmaitych historyy y traktatów Kościelnych wyięté przez iednego niemianowanego który źył około roku 1480, potym przez X. Jana Maiora S. J. dowodém samych Autorów obiaśnioné: tudzież więcey niźli dwiema tysiącami przykładów rozmaitych szeroko rozwiedzioné, potym przez X. Antoniego Dauroulciusa S. J. który wielce znamienitą xięgę Flores exemplorum abo Catechismum historialem wydał szérzéy napisané; a na ostatek przez X. Szymona Wysockiego S. J. na polskié znowu przełożoné, a teráz swieżo po trzeci ráz przez X. Jana Lesiowskiégo S. J. z przyczyniéniéem wielu przykładow y poprawą wielu omyłek sporządzone. Każdy nowy tytuł y przykład z gwiazdką iest oznaczony, y do swych tytułow y materiy porządkiem obiecadła polskiego na mieyscu swym położony. Z dozwoleniem starszych wydrukowane. Cum gratia et privilegio S. R. M

Local de publicação: Kraków

Editor: W Drukarniey Antoniego Wosinskiego

Ano de publicação: 1633

Descrição física: Folio, cards [2] with dedication, cards [3] with regestr, pages 1167, card [1]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Preço: 6800 PLN